ROI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA

Valabil de la 04.08.2015

 Art.I DISPOZITII GENERALE

 1. Pentru buna organizare a activitatilor Asociatiei Clubul Sportiv OK SPORT Onești si a indeplinirii obiectivelor sportive stabilite, se elaboreaza prezentul Regulament de Ordine Interioara, care stipuleaza drepturile si obligatiile ce revin membrilor clubului, sportivilor, cursanţilor, salariatilor, instructorilor şi antrenorilor.
 1. Prezentul Regulament de Ordine Interioara cuprinde reguli si norme de conduita necesare pentru buna desfasurare a activitatii interne a Asociatiei Clubul Sportiv OK SPORT Onești.
 1. Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor membrilor si salariatilor indiferent de durata contractului individual de munca, persoanelor care îsi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii în baza unor conventii civile, sportivilor legitimati in cadrul clubului precum si celor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului pe baza de voluntariat.
 1. Scopul prezentului Regulament de Ordine Interioară este acela de a asigura funcţionarea clubului în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plăcut, propice înaltei performanţe sportive şi individuale a instructorilor şi sportivilor, având la bază următoarele principii:
 • principiul bunei credinţe
 • principiul respectului reciproc între asociatie, angajati si sportivi
 • principiul deontologiei profesionale
 • principiul egalităţii de şanse şi de tratament
 • principiul solidarităţii
 • principiul transparenţei
 • principiul libertăţii de asociere pentru apărarea drepturilor şi promovarea intereselor profesionale, sociale, culturale, economice, etc.
 • principiul răspunderii personale faţă de asociatie şi faţă de societate, pentru activitatea desfăşurată în orice plan: sportiv, didactic, administrativ, etc.

Art.II ORGANIZARE

 1. CONSILIUL DIRECTOR este organul executiv de conducere al Asociației, care asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale şi reprezintă CLUBUL SPORTIV OK SPORT ONEȘTI  în toate actele juridice.
 1. Membrii CONSILIULUI DIRECTOR sunt:
 • Președinte – prof. Corneliu Sburlan
 • Vicepreședinte – prof. Mihai Titianu
 • Director – ing. Constantin Șoiman
 • Directorul Sportiv – ing. Laurian Neagu
 • Manager de Programe – prof. Adrian Sava-Oancea
 1. Consiliul Director se întrunește cel puțin odată pe lună sau ori de câte ori este nevoie si are mandat permanent conform actelor statutare ale asociației.

Art. DREPTURI SI OBLIGATII

 1. Activitatea de inițiere și pregătire sportivă a CLUBULUI SPORTIV OK SPORT ONEȘTI este desfășurată în baza unor valori în care Asociația crede si depune toate diligențele în îndeplinirea scopului si obiectivelor statutare (”Best efforts”).
 2. CLUBUL SPORTIV OK SPORT ONESTI are urmatoarele drepturi
 • deține drepturile sportive, de imagine și de publicitate ale Sportivului;
 • dă dispoziţii cu caracter obligatoriu, sub rezerva legalităţii lor;
 • exercită controlul asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor sportivului;
 • constată săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, normelor proprii care le prevăd, regulamentului intern și prezentului contract.
 • deține dreptul de a încasa indemnizația grila de formare;
 • sa încheie cu sportivii contracte de pregătire sportiva;
 • deține dreptul de preemțiune la negocierea cu SPORTIVUL pentru un contract care sa confere Sportivului statutul de jucator cu contract sau de jucător profesionist, sub sancțiunea de daune interese. 
 1. CLUBUL SPORTIV OK SPORT ONEȘTI are următoarele obligații:
 • Sa retina si sa vireze către stat toate obligațiile de plata referitoare la plata impozitelor jucătorilor si oficialilor
 • sa fixeze sportivilor obiective de performanță in funcție de stadiul, pregătirea si importanța competiției la care participă;
 • să asigure accesul pe terenuri și/sau săli de pregătire-antrenament;
 • să pună la dispoziția sportivilor  echipamentul adecvat de competiție, precum si alte materiale necesare instruirii;
 • să asigure personalul necesar inițierii   si  pregătirii sportivilor  la disciplina sportiva Handbal;
 1. SPORTIVUL are următoarele drepturi:
 • egalitate de șanse și tratament în pregătire, selecție și promovare;
 • dreptul de a formula plângeri și petiții către conducerea Asociației;
 • dreptul la opinie personală;
 • toate drepturile prevăzute de autoritățile sportive tutelare.
 1. SPORTIVUL are următoarele obligații:
 • sa reprezinte cu demnitate si dăruire Asociația CLUBUL SPORTIV OK SPORT ONEȘTI la activitățile la care ia parte.
 • sa respecte Regulamentul de ordine interioara al Asociației
 • să se comporte disciplinat, demn şi civilizat atât în timpul jocului cât şi în toate împrejurările în care vin în relații cu oficialităţi publice şi sportive, române sau străine, cu oficialii FRH, oficialii cluburilor, persoane implicate în activitatea handbalistică şi publicul spectator, înainte, în timpul şi după terminarea jocului.
 • să respecte deciziile profesorilor, antrenorilor și arbitrilor;
 • să-şi respecte coechipierii şi adversarii;
 • in timpul jocului să aibă o atitudine corectă faţă de public şi oficialii jocului;
 • să salute publicul înainte şi după terminarea jocului, să respecte protocolul de desfăşurare a jocului și a competiției la care participă;
 • să nu întârzie si sa nu lipsească nejustificat la nici un antrenament, joc sau altă activitate organizată de Asociație. Orice situație specială trebuie anunțată din timp conducerii tehnice sau conducerii Asociației.
 • să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice, medicamente fără indicațiile medicului, substanțe dopante și droguri;
 • sa se supună controalelor antidoping;
 • să acorde conducerii clubului dreptul de a încheia în numele său contracte şi convenţii referitoare la pregătirea de specialitate, sponsorizări şi promovarea imaginii sponsorilor;
 • să respecte prevederile Statutului şi Regulamentele și deciziile Asociației
 • să nu săvârşească acte sau fapte de natură să aducă prejudicii de orice fel Asociației sau membrilor acesteia;
 • să își achite integral și în termenul stabilit toate obligaţiile băneşti față de Asociație.

Art.IV NORME DE CONDUITA

 1. Normele de conduita au scopul de a asigura funcționarea clubului în condițiile unui climat bazat pe încredere si respect reciproc.
 2. Membrii Clubului, antrenorii, instructorii, sportivii, cursanții, însoțitorii acestora, au obligația sa respecte următoarele norme de conduita:
 • Respectarea adversarilor, arbitrilor, coechipierilor, antrenorilor si a publicului spectator
 • Adoptarea unui spirit de fair-play atât pe terenul de sport, cat si in afara lui
 • Acționarea in cazul prevenirii actelor de violenta in sport; • Folosirea unui limbaj si al unui comportament civilizat
 • Abordarea unei atitudini demne si corecta, respectuoasa, dând dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa, diplomație
 • Ținută sportivă, morală, școlară, familiară, trebuie să fie demnă de apartenența la colectivitatea asociatiei

Art.V NORME DE DISCIPLINA, ABATERI, SANCTIUNI

 1. NORMELE DE DISCIPLINA contribuie la desfășurarea regulamentară a întregii activități a Asociației Clubul Sportiv OK Sport Onești.
 1. Normele de disciplină se aplică membrilor Clubului Sportiv OK Sport Onești, sportivilor, antrenorilor, instructorilor si salariaților care săvârșesc abateri:
 • pe terenurile în aer liber, în săli sau in incinta arenelor sportive unde se desfășoară pregătirea sportiva sau in locurile publice;
 • în sediul asociației
 • retele de socializare sau in medii virtuale publice (Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, etc.)
 • in orice alte locuri, atunci când nerespectarea normelor de disciplina se face împotriva altor oficiali;
 1. Prin oficiali se înțeleg: reprezentanții F. R. Handbal, observatorii, delegații, inspectorii, arbitrii, preşedinţii de cluburi şi secţii de handbal, antrenorii, medicii, maseurii, reprezentanţii cluburilor şi asociațiilor, sponsorii, jucătorii / jucătoarele structurilor sportive, oficialități locale sau nationale.
 1. Nimeni nu poate invoca în apărarea sa necunoaşterea sau interpretarea greşită a normelor de disciplină şi a prevederilor statutare ale asociatiei.
 1. ABATEREA este fapta prin care se încalcă normele de etică sportivă, de joc şi competiţionale, de organizare şi de disciplină fiind singurul temei legal pentru aplicarea sancţiunii.
 1. Abaterea constă dintr-o acţiune sau inacţiune, prin care se aduc prejudicii desfăşurării regulamentare a activităţii sportive şi pentru care se impune aplicarea unor sancţiuni.
 1. RECIDIVA reprezinta săvârşirea unei noi abateri în imediat după sancțiunea anterioara.
 1. Recidiva antrenează automat o agravare a sancţiunii, prevazuta pentru abaterea savarsita.
 1. In caz de recidivă, toate sancţiunile disciplinare prevăzute în prezentul regulament se pot majora, până la dublarea lor.
 1. In cazul triplei recidive (savarsirea a trei abateri consecutive in stare de recidiva) sanctiunile prevazute in acest regulament se tripleaza.
 1. SANCTIUNEA DISCIPLINARA constituie un mijloc de educare şi totodată o măsură de constrângere a celor care au săvârşit acte de indisciplină, pentru prevenirea comiterii unor noi abateri şi asigurarea condiţiilor normale de desfăşurare a activităţii asociatiei
 1. Asupra membrilor, sportivilor, antrenorilor si salariatilor pot fi aplicate următoarele sancţiuni:
 • avertisment;
 • penalizare pecuniara sau masuri administrative
 • suspendare pe timp limitat sau pentru un număr de etape;
 • excluderea din asociație
 1. Sancțiunile se pot cumula.
 1. Toate sancţiunile disciplinare din Regulamentul de Ordine Interioara se aplică, in principiu, gradat.
 1. Circumstanţele atenuante sau agravante pot fi luate în considerare încă de la prima abatere..
 1. Constituie circumstanţe atenuante activitatea ireproşabilă până la comiterea abaterii si comportarea sinceră în faţa Consiliului Director la dezbaterea cauzei.
 1. Constituie circumstanţe agravante următoarele împrejurări:
 • premeditarea
 • savârşirea abaterii în grup
 • comiterea abaterii prin acte de violenţă
 • comiterea abaterii în stare de ebrietate
 • comiterea abaterii cu interes material
 • neprezentarea nejustificata la convocari
 • recidiva
 1. Suspendările pe timp limitat sau pentru un numar de etape se executa in acord cu prevederile regulamentelor FRH.

Art.VI RECOMPENSE

 1. Pentru rezultate deosebite in competitiile interne si internationale ale membrilor clubului, antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor, cat si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti sau persoane fizice sau juridice la dezvoltarea activitatii clubului, se pot acorda urmatoarele recompense:
 • Titlul de membru de onoare
 • Distincții
 • Trofee
 • Premii
 • Subvenții
 1. Recompensele se stabilesc si sunt acordate de catre Consiliul Director.

Art.VII DISPOZITII FINALE

 1. Obiectele pierdute în incinta Clubului, in locatiile de antrenament, de către unii membrii şi găsite de alţii, trebuiesc predate personalului Clubului în vederea returnării acestora persoanelor care le-aupierdut.
 1. Obiectele de valoare personală ale fiecărui sportiv, cursant, insotitor, în cazul când acestea nu sunt predate personalului Clubului spre păstrare, pe durata şedinţelor de antrenament sau joc, sunt în totalitate responsabilitatea propietarului.
 1. Folosirea telefoanelor mobile în timpul sesiunilor de antrenament sau jocuri este interzisă. Excepţie vor face doar membrii care sunt sub urgenţe ( Presedinte, personal medical, etc.)
 1. Nu este permisă aducerea animalelor de orice fel în incinta Clubului, locatiilor de antrenament sau joc.
 1. Nerespectarea normelor de siguranta, indicatiilor instrucorilor/antrenorilor, precum si prevederile prezentului regulament de catre cursanti, sportivi sau insotitori, exonereaza Clubul de orice responsabilitate a consecintelor.
 1. Nu este permis consumul de alcool in preajma locatiilor unde se desfasoara activitatile sportive, in localitatea de domiciliu sau in deplasari
 1. Nu este permis fumatul in incinta Clubului si nici in locatiile unde se desfasoara activitatile sportive.
 1. Aruncarea resturilor de mâncare sau a băuturilor răcoritoare trebuie să fie făcută doar în locurile special amenajate.
 1. Persoanele vinovate de deteriorarea, distrugerea sau dispariţia echipamentelor sau materialelor sportive vor fi obligate să achite contravaloarea reparării sau înlocuirii acestora.
 1. Membrii, sportivii, instructorii şi antrenorii Clubului Sportiv OK Sport Onesti vor respecta normele de igienă personală şi vor păstra curăţenia şi ordinea în locaţiile în care se desfăşoară activităţile sportive.
 1. Prezentul Regulament se completează cu prevederile Statului asociatiei si al Federatiei Romane de Handbal si al Regulamentelor acesteia.
 1. Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara pot fi modificate de catre Adunarea Generala sau de catre Consiliul Director.

 

Advertisements